preloder

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE

Przed rozpoczęciem korzystania ze Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów

I.Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Dane osobowe 
IV. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
V. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
VI. Warunki zawierania umów sprzedaży
VII. Zasady sprzedaży biletów
VIII. Metody płatności
IX. Koszt, termin i metody dostawy
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
XI. Polityka prywatności (Ochrona danych osobowych)
XII. Pliki “Cookies”
XIII. Prawa Autorskie
XIV. Postanowienia końcowe

  1. Postanowienia ogóle

Internetowy System Sprzedaży Biletów prowadzony jest przez Lewicowy Odłam Krystynki Elżbieta Sarna Jodłowska Nip 944-224-04-96 Regon 362310266,ul Tatrzańska 97B, 34-520 Poronin,adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul Tatrzańska 97B, 34-520 Poronin, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@zbojeckilasvegas.pl, tel.727926515 .
Internetowy System Sprzedaży Biletów działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Internetowy System Sprzedaży Biletów, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Warunkiem złożenia zamówienia w Internetowym Systemie Sprzedaży Biletów przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
Internetowy System Sprzedaży Biletów prowadzi sprzedaż detaliczną biletów na zwiedzanie i korzystanie z atrakcji udostępnionych w ramach prezentowanych ofert.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  1. Definicje


DZIEŃ ROBOCZY
 – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie zamówienia.
KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.
INTERNETOWY SYSTEM SPRZEDAŻY – internetowy system sprzedaży biletów Usługodawcy umożliwiający złożenie Zamówienia.
SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA –Lewicowy Odłam Krystynki Elżbieta Sarna Jodłowska Nip 944-224-04-96 Regon 362310266,ul Tatrzańska 97B, 34-520 Poronin,
OBIEKT – obiekt świadczący usługi rozrywkowe i rekreacyjne, do którego wstęp umożliwiony jest poprzez bilet zakupiony w Systemie BILET – potwierdzenie zawarcia umowy między Sprzedawcą i Klientem, przekazywane drogą elektroniczną, umożliwiające Klientowi wstęp i korzystanie z usług Obiektu w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą.
VOUCHER – potwierdzenie zawarcia umowy między Sprzedawcą i Klientem, przekazywane drogą elektroniczną, umożliwiające Klientowi odbiór w kasie Obiektu biletów wstępu do atrakcji Obiektu w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą.
UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Biletu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. Dane osobowe

  1. Lewicowy Odłam Krystynki Elżbieta Sarna Jodłowska Nip 944-224-04-96 Regon 362310266,ul Tatrzańska 97B, 34-520 Poronin,zwraca szczególną uwagę na sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych Klienta i wypełnia wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  2. Podanie przez Klienta danych osobowych odpowiednio w Formularzu Rejestracji albo w Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, niemniej bez ich podania zakupy biletów lub ich rezerwacja na naszej Stronie nie są możliwe (dot. danych oznaczonych jako obligatoryjne).
  3. Opis ochrony danych oraz prawa Klienta zostały zawarte w utworzonej przez nas Polityce prywatności.

Rodzaj i zakres usług elektronicznych

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży korzystanie z Usługi Elektronicznej, polegającej na możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży Biletów.
Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Internetowym Systemie Sprzedaży odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Internetowego Systemu Sprzedaży i prezentowanych w nim materiałów.

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.

Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Internetowym Systemie Sprzedaży zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwili złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer z dostępem do Internetu, drukarka umożliwiająca wydruk zakupionych biletów, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa lub smartfon z dostępem do Internetu.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Internetowego Systemu Sprzedaży w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Warunki zawierania umów sprzedaży

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Internetowego Systemu Sprzedaży nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego biletu na warunkach podanych w jego opisie.
Cena biletu uwidoczniona na stronie internetowej Internetowego Systemu Sprzedaży jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
Cena biletu uwidoczniona na stronie internetowej Internetowego Systemu Sprzedaży jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Internetowym Systemie Sprzedaży, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.
Zawarcie Umowy sprzedaży:
Do zawarcia Umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7.2, zawarta zostaje Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

VII. Zasady sprzedaży biletów/ voucherów

Klient dokonuje wyboru rodzaju biletu lub vouchera (zależnie od dostępnej opcji).
Opcjonalnie, Klient może wybrać dodatkowe produkty w ramach oferty, jeżeli została przewidziana taka możliwość. W celu zamówienia biletu/vouchera nie jest wymagane wskazanie konkretnego terminu korzystania z usług.
Po dokonaniu stosownych wyborów, Klient powinien zweryfikować stan swojego zamówienia i po stwierdzeniu poprawności wskazanych danych przejść do realizacji zamówienia. Po wprowadzeniu i sprawdzeniu wszystkich danych należy przejść do płatności i dokonać jej przy użyciu platformy przelewy24.pl. Realizacja płatności przebiega zgodnie z Regulaminem operatora systemu przelewy24.pl. Zapłata jest regulowana z rachunku bankowego Klienta.
Zakup biletu/vouchera realizowany jest natychmiast.
Zakupione bilety są przekazywane Klientowi drogą e-mailową, w formacie. pdf gotowym do wydrukowania. Klient winien zakupiony bilet wydrukować lub dokonać jego okazania na ekranie smartfona w celu zeskanowania kodu kreskowego, widniejącego na bilecie w kasie biletowej obiektu. Zeskanowanie kodu kreskowego oznacza wykorzystanie Biletu. Pojedynczy Bilet uprawnia do skorzystania z usług, na jakie został wystawiony tylko jedną osobę.
Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób.
W przypadku wykrycia takiego procederu bilet utraci ważność, a Klient nie może rościć sobie prawa do zwrotu kosztów takiego Biletu.
Zniszczenie wydrukowanego biletu może spowodować niemożność weryfikacji kodu kreskowanego, a w konsekwencji brak możliwości wstępu na teren obiektu. W takiej sytuacji możliwe jest ponowne wydrukowanie biletu przez Klienta (we własnym zakresie) i ponowna próba wykorzystania biletu (zeskanowanie kodu kreskowego w kasie biletowej obiektu).
Do wydruku biletów należy używać wyłącznie białego papieru w formacie A4.
Bilety do Parku Zbójeckiego Las… Vegas  ważne są do końca bieżącego sezonu, tj. do 31.12.2019r. Jednocześnie, z uwagi na nieregularne godziny pracy, prosimy o sprawdzenie godzin w których park jest czynny w terminie, w którym planowana jest wizyta.
Klient ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku wykorzystania biletu za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – przed jego upływem (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy).
W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
W przypadku odstąpienia od umowy, nastąpi zwrot kosztów zakupu za niewykorzystane bilety. Zwrot taki będzie realizowany na rachunek bankowy Klienta.

VIII. Metody płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
Płatność za pośrednictwem platformy przelewy24.pl.
Płatności za bilety można dokonywać jedynie poprzez przelewy24.pl. Klient może zapłacić za zamówienie nawet jeśli nie posiada konta przelewy24.pl, nie trzeba być zarejestrowanym w tym systemie. Po wypełnieniu danych i wybraniu banku, następuje przekierowanie na stronę banku klienta, skąd dokonywany jest przelew.

Koszt, termin i metody dostawy

Zakupione bilety w formacie pdf będą przekazywane Klientowi drogą mailową (na adres skrzynki e-mail podany w trakcie rejestracji w Internetowym Systemie Sprzedaży Biletów) po zakończeniu procedury płatności za Zamówienie.

Tryb postępowania reklamacyjnego

Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, określone są w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Gdy jest to niezbędne, dla oceny niezgodności Produktu z Umową, zgłoszenie należy dostarczyć na adres: Lewicowy Odłam Krystynki Elżbieta Sarna Jodłowska Nip 944-224-04-96 Regon 362310266,ul Tatrzańska 97B, 34-520 Poronin,

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
Reklamacje związane ze Świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zbojeckilasvegas.pl lub pisemnie na adres:Lewicowy Odłam Krystynki Elżbieta Sarna Jodłowska Nip 944-224-04-96 Regon 362310266,ul Tatrzańska 97B, 34-520 Poronin,

W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób

Polityka prywatności (Ochrona Danych Osobowych)

Internetowy System Sprzedaży Biletów dba o ochronę prywatności Klientów. Internetowy System Sprzedaży Biletów stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również z ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
Dane podawane przez Klienta Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy sprzedaży. Aktualne dane Klienta będą udostępniane innym podmiotom, o ile będzie to konieczne do wykonania umowy.
Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Administratorem danych osobowych jest Lewicowy Odłam Krystynki Elżbieta Sarna Jodłowska Nip 944-224-04-96 Regon 362310266,ul Tatrzańska 97B, 34-520 Poronin,

 

XII. Pliki „cookies”

Internetowy System Sprzedaży Biletów Usługodawcy używa plików„cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Internetowym Systemie Sprzedaży Biletów. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

XIII. Prawa autorskie

Zakup biletu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych przez Klienta Produktów.
Sprzedawane w Systemie bilety oraz forma ich sprzedaży za pośrednictwem www objęte są prawami autorskimi. Zarówno Klient jak i osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania Produktów.

XIV. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży zawierane są zgodnie z prawem polskim.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Usługobiorcę pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie stronie Internetowego Systemu Sprzedaży przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później, niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu. Lewicowy Odłam Krystynki Elżbieta Sarna Jodłowska Nip 944-224-04-96 Regon 362310266,ul Tatrzańska 97B, 34-520 Poronin,nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym udostępnił dane otrzymanego biletu (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).
Wszelkie spory wynikłe z Umów sprzedaży między stronami – Internetowym Systemem Sprzedaży, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

.